SVT HSL Pre-Doctor Camp 2022 SVTxBUU

นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย Track กลุ่มแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ??

เข้าร่วมกิจกรรม SVT HSL Pre-Doctor Camp 2022

?ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 (2 วัน 1 คืน) ณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจัดให้สำหรับนักเรียน Track กลุ่มแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โรงเรียนศรีสุวิช โดยเฉพาะ

โดย ในวันแรก นักเรียนได้รู้จักกับวิชาชีพในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

▪️ปฏิบัติการ Lab สาขาเทคนิคการแพทย์ การเจาะและตรวจเลือด การตรวจชิ้นเนื้อเยื่อและสารคัดหลั่ง

▪️ปฏิบัติการ Lab สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ การเพาะเชื้อเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

▪️ปฏิบัติการ Lab สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร

▪️ปฏิบัติการ Lab สาขากายภาพบำบัด

▪️เรียนรู้ศาสตร์สำคัญของการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์

▪️สันทนาการจากพี่ๆ คณะสหเวชศาสตร์

โรงเรียนศรีสุวิช ขอขอบพระคุณ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอย่างยิ่ง