ร่วมงานกับเรา

ครูสอนภาษาอังกฤษ (2 อัตรา)
วุฒิที่รับ:
ปริญญาตรี
รายละเอียดงาน:
 • สอนระดับชัั้นประถม - มัธยมศึกษา               
 • ทำแผนการจัดการเรียนรู้               
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ                  
 • มีใจรักในการสอน / รักอาชีพครู                  
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่่ดี                
 • มีความขยัน ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง                
 • ควบคุม / ดูแลนักเรียนในชั้นเรียนได้
ครูสอนภาษาไทย (2 อัตรา)
วุฒิที่รับ:
ปริญญาตรี
รายละเอียดงาน:
 • สอนระดับชัั้นประถม - มัธยมศึกษา               
 • ทำแผนการจัดการเรียนรู้                 
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้
คุณสมบัติ:
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ                  
 • มีใจรักในการสอน / รักอาชีพครู                
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่่ดี                
 • มีความขยัน ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง                
 • ควบคุม / ดูแลนักเรียนในชั้นเรียนได้