คณะกรรมการบริหาร

ดร.ประถมาภรณ์ ฟักฤกษ์
ผู้อำนวยการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
นางจรรยารัตน์ กาญจนบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนราธิป ฟักฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ดร.เพ็ชร ชินบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเศรษฐศักดิ์ ฟักฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.ฉลอง ทับศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางพลอย พงษ์ภักดี
กรรมการ และ เลขานุการ

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนศรีสุวิช