เกี่ยวกับเรา

พันธกิจสถานศึกษา

            1.  โรงเรียนและบุคลากรพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย   จิตใจ    อารมณ์     สังคม  สติปัญญา ตลอดจนบุคลิกภาพ

            2.  โรงเรียนและบุคลากรปลูกฝังค่านิยม รักความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียนเป็นผู้มี คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

            3.  โรงเรียนและบุคลากรส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาการ โดยให้มีความรู้  ความสามารถและมีทักษะเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดี

            4. โรงเรียนส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้นำการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน

            5. โรงเรียนและบุคลากรสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ