เกี่ยวกับเรา

about2

วิสัยทัศน์

โรงเรียนศรีสุวิชมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็งมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเป็นระบบ มุ่งมั่น ความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

การเรียนดี หมายรวมถึง เทคโนโลยีก้าวหน้าวิชาการทันสมัยกระบวนการเรียนรู้ก้าวไกล ภาษาไทยให้แตกฉาน กิจกรรม หมายรวมถึง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย เปี่ยมคุณธรรม หมายรวมถึง มารยาทงดงาม ไหว้สวย นอบน้อม อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูรู้คุณ มีเมตตา อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

พันธกิจสถานศึกษา

  1. โรงเรียนและบุคลากรพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนบุคลิกภาพ
  2. โรงเรียนและบุคลากรปลูกฝังค่านิยม รักความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
  3. โรงเรียนและบุคลากรส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาการ โดยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดี
  4. โรงเรียนส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้นำการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
  5. โรงเรียนและบุคลากรสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ