ปฏิทินกิจกรรม

12

Aug 2019

8:00 - 18:00

วันแม่แห่งชาติ หยุดเรียน 1 วัน

09

Aug 2019

8:00 - 18:00

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระราชินี ในรัชกาลที่ 9 และ วันแม่แห่งชาติ

02

Aug 2019

8:00 - 18:00

นักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 ทัศนศึกษา

29

Jul 2019

8:00 - 18:00

หยุดเรียน 1 วัน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

25

Jul 2019

8:00 - 18:00

นักเรียนประถมปีที่ 1 - มัธยมปีที่ 3 สอบกลางภาคเรียน (อนุบาลประเมินรายบุคคลในชั้นเรียน)

17

Jul 2019

8:00 - 18:00

หยุดเรียนวันเข้าพรรษา

16

Jul 2019

8:00 - 18:00

หยุดเรียนวันอาสาฬหบูชา

12

Jul 2019

8:00 - 18:00

นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 4 ทัศนศึกษา

05

Jul 2019

8:00 - 18:00

นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 5 ทัศนศึกษา

28

Jun 2019

8:00 - 18:00

นักเรียนชั้น ประถมปีที่ 6 ทัศนศึกษา