ปฏิทินกิจกรรม

02

Apr 2564

8:00 - 15:00

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 นักเรียนประถม-มัธยม

01

Apr 2564

8:00 - 15:00

สอบประเมินผลภาคเรียนที่ 2/2563 นักเรียนระดับปฐมวัย

30

Mar 2564

9:00 - 11:00

School Visit เปิดชมโรงเรียน

27

Mar 2564

10:00 - 12:00

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

18

Mar 2564

8:00 - 15:00

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ Camp Day ป.3

13

Mar 2564

8:00 - 15:00

ป.6 และ ม.3 สอบ O-net

02

Mar 2021

8:00 - 8:00

School Visit เปิดชมโรงเรียน

22

Feb 2021

8:00 - 8:00

สอบกลางภาคนักเรียนประถม-มัธยม

19

Feb 2021

8:00 - 10:00

Pre Class ป.6 ขึ้น ม.1

17

Feb 2021

8:00 - 10:00

Pre Class ม.3 ขึ้น ม.4