High School Leaders Programmeการจัดการเรียนการสอน

  1. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความพร้อมของห้องเรียนที่เหมาะกับการเรียนในยุคดิจิตอล  
  2. ระดับประถม  เป็นการพัฒนาโดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการเรียนการสอนทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยทักษะทางคณิตศาสตร์ การใช้โปรแกรมคิดเลขเร็ว GSP และเทคนิคการบวกเลขเร็ว   ทักษะทางวิทยาศาสตร์ การใช้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติและทดลองจริง การเรียนรู้ปัญหาจริงจากการทดลอง และเรียนรู้จากโครงงาน  โดยสถาบันการจัดการศึกษาเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
  3. ระดับมัธยม  เป็นการพัฒนาโดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เน้นการเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์เพื่อเรียนรู้ผ่านโครงงาน  ทักษะทางวิทยาศาสตร์ เป็นการเรียนที่เข้มข้นทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและต่อยอดสู่การแข่งขันทักษะวิชาการ  
  4. กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
  5. พัฒนาการเรียนรู้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เรียนรู้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Basic Programing) การใช้งานบอร์ด Kid Bright ผ่าน Kid Bright IDE

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Smiley face