23 ตุลา วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราชชาติรำลึก ไทยสำนึกในพระองค์ทรงสถิตย์ พระปรีชาปรากฎทศทิศ เป็นที่รักประจักษ์จิตใจประชา ธ ทรงวางรากฐานการประเทศ เป็นสาเหตุแห่งไทยให้ก้าวหน้า ธ เสด็จประพาสชาตินานา เชื่อมรักษาซึ่งสัมพันธ์นั้นเนิ่นนาน พระมหากรุณาธิคุณเปี่ยม สยามเยี่ยมยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล พระเมตตาต่อประชามาบันดาล ทาสนับล้านหลุดพ้นจนเป็นไท เราสำนึกจารึกใจไว้ด้วยภักดิ์ ขอตระหนักในสิ่งที่ทรงมอบไว้ ปฏิญาณต่อตนเถิดคนไทย รักชาติไว้ใฝ่ช่วยเหลือเพื่อแผ่นดิน