พระปิยมหาราช

พระปิยมหาราช...ผู้ปราดเปรื่อง
โลกปลดเปลื้องทุกข์ทน พ้นระส่ำ
ธ โอบอุ้มผองชนเฉกฝนพรำ
เป็นกอบกำ ทำกิน บนถิ่นไทย

เอกราชธำรงอยู่ คู่เอกลักษณ์
อาณาจักรศักดิ์ศรีจึงมีได้
ความโอนอ่อนผ่อนปรนชาติพ้นภัย
รวมดวงใจสักการะพระเกียรติคุณ ฯลฯ