โภชนาการโรงเรียนศรีสุวิช

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. โภชนาการและโรงอาหารให้มีปริมาณเพียงพอกับผู้ใช้บริการ มีการอำนวยความสะดวกในด้านอาหารเครื่องดื่ม เครื่องใช้ และเครื่องอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดโรงอาหารได้อย่างเหมาะสม สะอาด ถูกหลักอนามัย 
  2. จัดโต๊ะ เก้าอี้สำหรับรับประทานอาหารสำหรับครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ มีระบบการถ่ายเทอากาศที่ดี มีระบบการรักษาความสะอาดที่ได้มาตรฐาน
  3. ตรวจดูแลการจัดน้ำดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ
  4. จัดป้ายนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกสุขลักษณะ

food1

 

food2