ระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดของฝ่ายธุรการ การเงิน และงานทะเบียนนักเรียน

tulakan2_1

โรงเรียนศรีสุวิช
ระเบียบว่าด้วยข้อกำหนดของฝ่ายธุรการ – การเงิน และงานทะเบียนนักเรียน

 


ข้อปฏิบัติต่าง ๆ และ การติดต่องานทะเบียนนักเรียน

เพื่อให้การประสานงานและติดต่อฝ่ายธุรการ-การเงิน และงานทะเบียนนักเรียน  เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร จัดทำทะเบียนประวัติของนักเรียน การออกเอกสารทางการเรียน การลาพักการเรียน การจำหน่ายออก การวางแผนการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อความชัดเจนและการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยถือกำหนดรายละเอียดของงานและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. การขอเอกสารหลักฐานการศึกษา

นักเรียนหรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะขอรับเอกสารทางการศึกษาของนักเรียนเพื่อใช้ประกอบการต่างๆ ให้ยื่นคำร้องขอเอกทางสารการศึกษาได้ที่ ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคาร 6 ในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.30-17.00 น.

1.1  ใบแสดงผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน 
  1.1.1 ยื่นคำร้องแบบฟอร์มขอเอกสารหลักฐานการเรียน  (ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ)
  1.1.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนภาพสี   ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายรูปหน้าตรง ชุดนักเรียน ทรงผมตามระเบียบของโรงเรียน ไม่สวมแว่นตาต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (1 รูป ต่อเอกสาร 1 ฉบับ)
  1.1.3  สมุดประจำตัวนักเรียน ปพ.6 (สมุดพก)
  1.1.4  นักเรียนที่จะขอใบแสดงผลการเรียน 4 หรือ 5 ภาคเรียน จะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินผลทุกวิชา ( ไม่ติด 0 , ร ) จึงจะสามารถออกใบแสดงผลการเรียนได้

1.2  ใบรับรองการเป็นนักเรียน / รับรองผลการเรียน
  1.2.1 ยื่นคำร้องแบบฟอร์มขอเอกสารหลักฐานการเรียน  (ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ)
  1.2.2 รูปถ่ายชุดนักเรียนภาพสี   ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายรูปหน้าตรง ชุดนักเรียน ทรงผมตามระเบียบของโรงเรียน ไม่สวมแว่นตาต้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (1 รูป ต่อเอกสาร 1 ฉบับ )

1.3  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงประวัตินักเรียน 
นักเรียนที่ประสงค์จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติ  เช่น ชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, ชื่อบิดา หรือ มารดา ฯลฯ   ให้ผู้ปกครองนำสำเนาหลักฐานจากทางราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  ติดต่อขอเปลี่ยนแปลงประวัติได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน หรือ ฝ่ายทะเบียน เพื่อดำเนินการแก้ไขประวัติ  กรณีไม่มีหลักฐานจากทางราชการมาแสดง ทางโรงเรียนจะถือหลักฐานเดิมเป็นแนว ปฏิบัติจนกว่าจะมีหลักฐานที่ถูกต้อง

2.  การขอลาออกจากการเป็นนักเรียน 

2.1 ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะลาออกให้กับนักเรียน 
  2.1.1 ให้ยื่นคำร้องใบลาออกที่ห้องทะเบียน 
  2.1.2  แนบรูปถ่ายชุดนักเรียนสี  ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายรูปหน้าตรงทรงผมตามระเบียบของโรงเรียน จำนวน 4 รูป 
  2.1.3  สำเนาสูติบัตรนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ
  2.1.4  สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา มารดา และนักเรียน  จำนวน 1 ฉบับ    
  2.1.5  สมุดประจำตัวนักเรียน ปพ.6 (สมุดพก) 
  2.1.6  ชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่จะย้ายไปศึกษาต่อ

2.2 เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
ฝ่ายทะเบียนจะจัดทำเอกสารหลักฐานการเรียนไว้ให้นักเรียนที่จบหลักสูตร  โดยจะต้องผ่านเกณฑ์ประเมินผลทุกวิชา ( ไม่ติด 0 , ร ) จึงจะสามารถออกใบแสดงผลการเรียนได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

นักเรียนมีความประสงค์จะขอลาออก ปลายปีการศึกษา

  • แจ้ง ภายใน วันที่ 15  มีนาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ

 นักเรียนมีความประสงค์จะขอลาออก ภาคเรียนที่ 2  

  • แจ้ง ภายใน วันที่ 10 ตุลาคม ของปีการศึกษานั้น ๆ