การสมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิช

tulakan1_1

 

ติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ ฝ่ายธุรการ 

ภาคเรียนที่ 1 จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2 จะเปิดรับเฉพาะในบางระดับชั้นเรียนที่มีที่ว่างเท่านั้น

คุณสมบัติและพื้นความรู้ของผู้สมัคร

 • ชั้นเตรียมอนุบาล  อายุครบ 2 ปีบริบูรณ์  ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น
 • ชั้นอนุบาล 1 อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์  ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น
 • ชั้นประถม 1-6 ผู้สมัครเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ต้องจบ ชั้นอนุบาลปีที่ 3  และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ในระดับชั้นที่จะสมัครเรียน
 • ชั้นมัธยม 1-3  ผู้สมัครเรียนต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2

 

tulakan1_2

 

tulakan1_3

 

โรงเรียนศรีสุวิชจัดการศึกษา 3 ระดับ 
Education Management  教育管理

 

tulakan1_4

 

โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 5 โครงการ

 

 • Standard Programme : SP  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
 • Signature Programme : SG  โครงการเรียนรู้เพิ่มพูนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะทักษะชีวิต และศักยภาพของผู้เรียนในวัยอนุบาล
 • Gifted Programme : GP   โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพในการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
 • Intensive Programme : IP   โครงการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี
 • Intensive English Programme : IEP  หลักสูตรภาษาอังกฤษโครงการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น โดยมีครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) เป็นผู้สอนร่วมกับครูไทย ซึ่งคู่ขนานในการสอนเสริม และให้การปรึกษานักเรียนโดยมีฝ่ายวิชาการดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นการพูดและการฟัง (Speaking & listening) อ่านและเขียน (Reading & Writing) คำศัพท์และไวยากรณ์ (Vocabulary & Grammar)

หลักฐานการสมัคร 

 1. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน 
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา และ มารดา 
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของ นักเรียน – บิดา – มารดา
 4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว  4 รูป
 5. หลักฐานผลการเรียนจากโรงเรียนเดิม

“รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ” 

 

เกณฑ์การประเมินผลการสอบวัดระดับนักเรียนใหม่โรงเรียนศรีสุวิช 

 

นักเรียนระดับ เตรียมอนุบาล และ อนุบาล 1-2-3 

สอบสัมภาษณ์นักเรียน พร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน (อาจเป็นคุณพ่อ หรือ คุณแม่ คนใดคนหนึ่ง) ในวันที่ทางโรงเรียนกำหนดในบัตรเข้าสอบ (วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งในบัตรสอบ หลังจากที่ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ฝ่ายธุรการ)

 

tulakan1_5

 

นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - มัธยมปีที่ 3   

สอบข้อเขียนวัดระดับความพร้อม 4 วิชาทักษะ  ได้แก่  ภาษาไทย,  ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์  รวมถึง การทดสอบการเขียน-อ่าน และ ข้อสอบคุณธรรม – จริยธรรม  สำหรับกำหนดวันสอบทางโรงเรียนจะระบุในบัตรเข้าสอบหลังจากที่ผู้ปกครองหรือ นักเรียนส่งใบสมัครให้กับทางโรงเรียน โดยนักเรียนจะต้องรายงานตัวเข้าสอบในวันสอบ

 

tulakan1_6

 

การมอบตัวนักเรียน

ผู้ปกครองนำนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมอบตัวเข้าเรียน มีขั้นตอนดังนี้

 

tulakan1_7

 

 

โรงเรียนศรีสุวิชไม่มีนโยบายในการรับเงินค่าแรกเข้า, เงินพิเศษ, เงินช่วยเหลือ หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใด ที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามจริงเท่านั้น 

 

กำหนดชำระค่าธรรมเนียมการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 วันที่  25 เมษายน – 15  มิถุนายน   ของทุกปี

ภาคเรียนที่ 2 วันที่  25 ตุลาคม – 15  ธันวาคม   ของทุกปี