#Minecraft For Education

#Minecraft For Education

คณะครูอนุบาล และ ครูฝ่ายมัธยมศึกษา

เข้ารับการอบรม Minecraft For Education

ซึ่งเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

และการแก้ปัญหา และสอดแทรกกระบวนการเรขาคณิต

การอบรมใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง

โดย Mr.Timothy Ronald St.John

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการใช้ Minecraft

ช่วงเวลา กันยายน - ตุลาคม 2564