INTENSIVE PROGRAMME : KINDERGARTEN

Signature3

เฉพาะ อนุบาล 1 - อนุบาล 3

โครงการซิกเนเจอร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปฐมวัย สำหรับนักเรียนปฐมวัย 3-6 ปี โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ การสร้างความพร้อมทางทักษะ ทักษะการใช้ภาษา และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยการปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเตรียมอย่างสอดคล้อง เพื่อพัฒนา ทักษะสำคัญ 7 Q ของเด็กในช่วงวัย 3-6 ปี โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยในการเรียนการสอน

 

signature5

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Smiley face