"เติบโตอย่างมีพัฒนาการเริ่มต้นตั้งแต่อนุบาลที่ศรีสุวิช"