ปฐมวัย

 

โครงการซิกเนเจอร์ เป็นการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรปฐมวัย สำหรับนักเรียนปฐมวัย 3-6 ปีโดยมุ่งเน้น การเรียนรู้ การสร้างความพร้อมทางทักษะ ทักษะการใช้ ภาษา และ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม พัฒนาศักยภาพ ของผู้เรียนโดยการปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่จัดเตรียมอย่าง สอดคล้อง เพื่อพัฒนา 7 Q ของเด็กในช่วงวัย 3 -6 ปี

 

 

การเรียนในโครงการในระดับชั้นประถมศึกษาของ โรงเรียนศรีสุวิชเป็นการจัดเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการ ศึกษาพื้นฐาน เป็น ภาษาอังกฤษ โดยในระดับประถมศึกษา จะเรียนภาษาอังกฤษ 50% จากรายวิชาทั้งหมด 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้  

6 Activities  

กิจกรรมเสรี เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กเล่นอิสระตามมุมการเล่นหรือมุมประสบการณ์หรือ ศูนย์การเรียน ที่จัดไว้ภายในห้องเรียน

กิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยเด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้ศิลปะ

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้เคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอย่างอิสระตามจังหวะ โดยใช้เสียงเพลง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณ์อื่นๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรมที่มุ่งเน้นให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ฝึกการทำงานและอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ มุ่งฝึกให้เด็กได้มีโอกาส ฟัง พูด อ่าน เขียน สังเกต คิด แก้ปัญหา

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ

กิจกรรมกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้มีโอกาสออกไปนอกห้องเรียนเพื่อออกกำลังเคลื่อนไหวร่างกายและแสดงออกอย่างอิสระ

 

Learning Activities

การจัดเวลาเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี  (อนุบาล1)

 

การจัดเวลาเรียนสำหรับเด็กอายุ 4-5 ปี  (อนุบาล2)

 

การจัดเวลาเรียนสำหรับเด็กอายุ 5-6 ปี  (อนุบาล3)

 

Active Learner

เรียนรู้รอบด้าน พัฒนาการสมวัย ร่าเริงแจ่มใส

Be Kind and Gentle

การเรียนรู้เชื่อมโยงพัฒนาการของนักเรียน ทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดยคุณแม่คุณแม่ได้มีโอกาสร่วมใน กิจกรรม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อันจะส่งให้ลูกๆภูมิใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กๆ

รูปแบบการจัดการศึกษาที่บูรณาการกลุ่มสาระและ ทักษะกระบวนการของทั้ง 4 สาระ อันได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ โดยนำลักษณะธรรมชาติของแต่ ละสาระ วิชาและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนมา ผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ