หลักสูตร

โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในด้านการดำเนินกิจการและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีสุวิช ในปัจจุบัน ปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 3,718 คน เปิดสอน 112 ห้องเรียน มีพนักงาน, นักการภารโรงและพนักงานขับรถรวม 82 คน มีอาคารเรียน 10 หลัง มีบุคลากรครูทั้งสิ้นจำนวน 252 คน โดยแยกรายละเอียดดังนี้

aca_2

ครูผู้สอนรายวิชาและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

จำนวน 227 คน

aca_3

ครูชาวต่างชาติ

จำนวน 28 คน

 

โรงเรียนศรีสุวิช จัดการศึกษา 3 ระดับ ได้แก่ ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น 5 โครงการ  ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี้ คือ

 

aca_4

โครงการหลักสูตรสามัญ
(Standard Programme)

aca_5

โครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความเป็นอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์
(Gifted Programme)

aca_6

โครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางภาษาต่างประเทศ
(Intensive Programme)

aca_7

โครงการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ
(Intensive English Programme)

aca_8

โครงการจัดการรู้เพื่อพัฒนาพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย
(Signature Programme)

การจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาหรือระดับปฐมวัย ใช้หลักสูตรปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 โดยโรงเรียน ศรีสุวิชได้นำมาปรับปรุงและเพิ่มเติม ให้เป็นหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนศรีสุวิช ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำและ ประเมินการใช้และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนศรีสุวิชเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์และ การ เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน และเกิดการพัฒนาคุณภาพในการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนปฐมวัย และตรงตามศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก ปัจจุบัน ครูปฐมวัยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก (Activities Base Learning) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างครบถ้วนทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมให้นักเรียน คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน การเขียนที่เหมาะสมกับวัย ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูป การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2542

นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้นำเอา STEM เข้ามาบูรณราการในการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมกับหลักสูตรและบูรณาการกลุ่มสาระวิชาทักษะ ด้านภาษา คำนวณ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยผ่านกิจกรรมปฐมวัย ทั้ง 6 กิจกรรม  

โรงเรียนจัดให้มีอาคารเรียน ห้องเรียน สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และ อุปกรณ์เครื่องเล่นที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และ เต็มศักยภาพ อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกยังเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนมีสนามเด็กเล่นที่ร่มรื่นพร้อมเครื่องเล่นที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้เล่นออกกำลังกายและพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และสนุกสนาน

การจัดการเรียนการสอนในระดับประถม และ มัธยมศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   ซึ่งได้คณะกรรมการดำเนินการประเมินและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรของโรงเรียนศรีสุวิชทุกปีการศึกษา เช่นเดียวกันกับ ระดับปฐมวัย   เพื่อให้หลักสูตร มีความทันสมัย ครอบคลุมสภาพสังคม และ เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติการศึกษาซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม-จริยธรรมของผู้เรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระ ดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ ภาษาต่างประเทศ ที่โรงเรียนศรีสุวิชได้จัดการเรียนการสอนในภาษาที่ 3 คือ ภาษาจีนกลาง ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนภาษาที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดทำโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนทุกด้าน โดยรวบรวมไว้ในแผนพัฒนาประจำปีของโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในยุคปัจจุบัน โรงเรียนศรีสุวิชจัดการ ศึกษาและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด วิเคราะห์เป็น แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก อีกทั้งยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมแนะแนว