บัตรประจำตัวนักเรียน

tulakan3_1


บัตรประจำตัวนักเรียน & Smart Card

  1. นักเรียนเข้าใหม่ในแต่ละปีการศึกษา จะทำบัตรนักเรียนทุกคน
  2. กรณีบัตรนักเรียนหายติดต่อขอทำบัตรใหม่และชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรใหม่ ที่ฝ่ายธุรการ
  3. แสดงบัตรนักเรียนตลอดเวลาในโรงเรียน
  4. บัตรนี้ใช้เป็นบัตรนักเรียน / บัตรเงินสด / บัตรห้องสมุด / บัตรประกันอุบัติเหตุของโรงเรียน
  5. แสดงบัตรทุกครั้งก่อนเข้าห้องสอบ และการใช้บริการต่างๆ ในโรงเรียน
  6. นักเรียนจะมีบัตรเงินสดเมื่อเข้าเรียนที่โรงเรียน โดยจะชำระค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร 
  7. บัตรเงินสดใช้ได้เฉพาะภายในโรงเรียนศรีสุวิชเท่านั้น เพื่อชำระค่าอาหาร / สินค้าบริการ

บัตรประจำตัวผู้ปกครอง

  1. นักเรียนที่ผู้ปกครองรับส่งเอง จะทำบัตรสำหรับผู้ปกครองที่มารับนักเรียน 1 ท่านต่อ 1 ใบ โดยรูปในบัตรรับนักเรียนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกับที่มารับนักเรียน 
  2. แสดงบัตรทุกครั้งที่รับนักเรียนเพื่อยืนยันข้อมูล และแลกรับบัตรอนุญาตนักเรียนออกนอกโรงเรียนที่จุดบริการ
  3. กรณีบัตรรับนักเรียนหายติดต่อเขียนคำร้องขอทำบัตรใหม่ และชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่ที่ฝ่ายธุรการ

การใช้บริการรถรับ – ส่ง นักเรียน

ทางโรงเรียนจัดบริการรถรับส่งนักเรียนไว้ครอบคลุมในทุกเส้นทาง  ซึ่งอัตราค่าบริการตามระยะทางการรับส่งนักเรียน   ซึ่งในการรับส่งนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ 

ในการแจ้งใช้บริการรถรับ-ส่งครั้งแรก หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่รับส่ง  ผู้ปกครองแจ้งที่ฝ่ายธุรการ หรือ School shop เพื่อกรอกรายละเอียดสถานที่ขึ้น-ลง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน  เพื่อทำการบันทึกข้อมูลและจัดสายรถให้นักเรียน