ประวัติโรงเรียน

    

 

          โรงเรียนศรีสุวิช  ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท  กิโลเมตรที่ ๑๓๓  เลขที่  ๕๕๕  หมู่ที่ ๕  ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง   จังหวัดชลบุรี   บนเนื้อที่ ๘  ไร่  ๓๗  ตารางวา   โรงเรียนได้ก่อตั้งและเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕  โดยมี  “นางสำเร็จ ดำรงหัด”  เป็นผู้รับใบอนุญาตคนแรกของโรงเรียน

          ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๙   ได้โอนกิจการโรงเรียนศรีสุวิชให้กับ  “พันตำรวจโทประสาน  ฟักฤกษ์”   ซึ่งขณะนั้น โรงเรียนศรีสุวิช  มีนักเรียนเพียง ๑๑๒  คน  และ  ครู ๘  คน  มีอาคารเรียน  ๒  หลัง โดย พันตำรวจโทประสาน ฟักฤกษ์  ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการ  ตามใบอนุญาตเลขที่ ๑๐/๒๕๒๙   ตั้งแต่วันที่ ๑๔  ตุลาคม ๒๕๒๙   มี  นางนงลักษณ์   ฟักฤกษ์   ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน 

          ในปีการศึกษา  ๒๕๔๑  นางสาวประถมาภรณ์  ฟักฤกษ์  ดำรงตำแหน่งเป็น  ครูใหญ่   ได้มีการบริหารงาน และ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพและมีมาตรฐาน   ในปีการศึกษา ๒๕๔๖  โรงเรียนศรีสุวิชได้ขยายการจัดการศึกษาโดยเปิดการจัดการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑  โรงเรียนศรีสุวิช ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนปี ๒๕๕๐  พันตำรวจโทประสาน   ฟักฤกษ์   ดำรงตำแหน่ง  ผู้รับใบอนุญาต และ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน    นางนงลักษณ์  ฟักฤกษ์ ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้จัดการ  และ  นางสาว   ประถมาภรณ์   ฟักฤกษ์   ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการ  โรงเรียนศรีสุวิชมีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน   

ต่อมาในปี ๒๕๕๓  พันตำรวจโทประสาน   ฟักฤกษ์  ได้เสียชีวิตลงจึงได้แต่งตั้ง นางสาวประถมาภรณ์  ฟักฤกษ์   ดำรงตำแหน่ง ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นับจากวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ตามเลขที่หนังสือใบอนุญาต ศธ. (๓) ๐๐๔/๒๕๕๓  เพื่อให้การบริหารงาน และ การจัดการภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยนางนงลักษณ์  ฟักฤกษ์  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียน

ในปี ๒๕๕๘  นางนงลักษณ์  ฟักฤกษ์  ได้เสียชีวิตลง  นางสาวประถมาภรณ์  ฟักฤกษ์   จึงดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้รับใบอนุญาต  ผู้อำนวยการ และ ผู้จัดการโรงเรียน   ตั้งแต่วันที่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เป็นต้นมา


          คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนศรีสุวิช (School Board) วาระปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐   ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพุทธศักราช ๒๕๕๐


นางสาวประถมาภรณ์  ฟักฤกษ์   ผู้รับใบอนุญาต และ ผู้อำนวยการ   ตำแหน่ง   ประธานคณะกรรมการบริหาร

นางจรรยารัตน์  กาญจนบุตร      ผู้ทรงคุณวุฒิ                ตำแหน่ง           กรรมการ                  

นายนราธิป       ฟักฤกษ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                ตำแหน่ง           กรรมการ                 

นายเพ็ชร         ชินบุตร       ผู้ทรงคุณวุฒิ                ตำแหน่ง           กรรมการ      

รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ                ตำแหน่ง           กรรมการ                

นายเศรษฐศักดิ์  ฟักฤกษ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                ตำแหน่ง           กรรมการ               

นางพลอย  พงษ์ภักดี            ผู้แทนครู                   ตำแหน่ง    กรรมการ และ เลขานุการ

 

          โรงเรียนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในด้านการดำเนินกิจการและการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีสุวิช ในปัจจุบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  ๓,๗๑๘ คน  เปิดสอน  ๑๑๒  ห้องเรียน  มีพนักงาน,นักการภารโรงและพนักงานขับรถรวม  ๘๒  คน  มีอาคารเรียน  ๑๐  หลัง มีบุคลากรครูทั้งสิ้นจำนวน  ๒๕๒  คน  โดยแยกรายละเอียดดังนี้

๑.      ครูผู้สอนซึ่งเป็นครูที่ได้รับการบรรจุ                         จำนวน           ๑๕๓    คน

๒.      ครูผู้สอนรายวิชาและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน          จำนวน             ๗๕   คน

๓.      ครูต่างประเทศ (อังกฤษ และ จีน)                          จำนวน             ๒๒   คน


โรงเรียนศรีสุวิช จัดการศึกษา ๓  ระดับ ได้แก่ ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนต้น  โดยแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น  ๕  โครงการ  ตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ดังนี้ คือ  

๑.      โครงการหลักสูตรสามัญ  (Regular Programme)       

๒.      โครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความเป็นอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ (Gifted Programme)

๓.      โครงการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะทางภาษาต่างประเทศ (Intensive Programme)

๔.      โครงการจัดการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ (English Programme)

๕.      โครงการจัดการรู้เพื่อพัฒนาพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย (Signature Programme)

 

        การจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาหรือระดับปฐมวัย   ใช้หลักสูตรปฐมวัย ของกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๕๔๖  โดยโรงเรียนศรีสุวิชได้นำมาปรับปรุงและเพิ่มเติม ให้เป็นหลักสูตรปฐมวัยโรงเรียนศรีสุวิช ปีการศึกษา ๒๕๕๙  โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำและประเมินการใช้และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา   เพื่อให้หลักสูตรปฐมวัยของโรงเรียนศรีสุวิชเป็นหลักสูตรที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน   และเกิดการพัฒนาคุณภาพในการจัดประสบการณ์สำหรับนักเรียนปฐมวัย และตรงตามศักยภาพในการเรียนรู้ของเด็ก   ปัจจุบัน ครูปฐมวัยการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก (Activities Base Learning)  เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีพัฒนาการอย่างครบถ้วนทั้งร่างกาย   อารมณ์  สังคม และสติปัญญา   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็น   แก้ปัญหาเป็นและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ทั้งยังส่งเสริมให้เด็กรักการอ่าน การเขียนที่เหมาะสมกับวัย  ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๒  

นอกจากนี้ โรงเรียนยังได้นำเอา STEM  เข้ามาบูรณราการในการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมกับหลักสูตรและบูรณาการกลุ่มสาระวิชาทักษะ ด้านภาษา คำนวณ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสังคม โดยผ่านกิจกรรมปฐมวัย ทั้ง ๖ กิจกรรม  

       โรงเรียนจัดให้มีอาคารเรียน  ห้องเรียน  สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และ อุปกรณ์เครื่องเล่นที่ทันสมัย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และ เต็มศักยภาพ อีกทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกยังเอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนมีสนามเด็กเล่นที่ร่มรื่นพร้อมเครื่องเล่นที่ทันสมัยและปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนในระดับปฐมวัยได้เล่นออกกำลังกายและพัฒนากล้ามเนื้อต่างๆ ได้อย่างเต็มที่และสนุกสนาน

       การจัดการเรียนการสอนในระดับประถม และ มัธยมศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑   ซึ่งได้คณะกรรมการดำเนินการประเมินและปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรของโรงเรียนศรีสุวิชทุกปีการศึกษา เช่นเดียวกันกับ ระดับปฐมวัย   เพื่อให้หลักสูตร มีความทันสมัย ครอบคลุมสภาพสังคม และ เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน   โรงเรียนได้พัฒนามาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม-จริยธรรมของผู้เรียนทั้ง  ๘ กลุ่มสาระ  ดังนี้  ภาษาไทย   คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์    สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   สุขศึกษาและพลศึกษา    ศิลปะ   การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และ ภาษาต่างประเทศ ที่โรงเรียนศรีสุวิชได้จัดการเรียนการสอนในภาษาที่ ๓ คือ ภาษาจีนกลาง ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนภาษาที่ ๓ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน    นอกจากนี้ยังเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ที่หลากหลาย   มีการจัดทำโครงการต่างๆ  เพื่อพัฒนานักเรียนทุกด้าน โดยรวบรวมไว้ในแผนพัฒนาประจำปีของโรงเรียน เพื่อเป็นการกระตุ้นและเสริมสร้างให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในยุคปัจจุบัน   โรงเรียนศรีสุวิชจัดการศึกษาและมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ๘  ประการ ของกระทรวงศึกษาธิการ   เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้คิด วิเคราะห์เป็น  แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองของโลก อีกทั้งยังมีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คือ กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมชมรม  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และลงมือปฏิบัติจริง  จัดค่ายวิชาการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้หาความรู้และทักษะจากแหล่งความรู้อื่นๆ ให้ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ  สืบค้น ข้อมูล พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

          นอกจากเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้ว  ยังจัดการเรียนการสอนตามความสนใจและความถนัด  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น   รวมถึงการจัดการศึกษาในหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดชลบุรี  เพื่อให้นักเรียนได้มีความตระหนักและเข้าใจในสังคม ชุมชน และ ท้องถิ่น  มีความคิดสร้างสรรค์ และ มีจิตสาธารณะ 

นอกจากนี้โรงเรียนยังมุ่งเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนทุกคนเป็นคนดี ประพฤติดี  ครูและบุคลากรของโรงเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่าง   แสดงออกด้วยกิริยามารยาท และ ความเป็นไทยที่ดีงาม  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศชาติ  ทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี และ การเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

          ปณิธานของบุคลากรของโรงเรียนศรีสุวิชทุกคน  เรามีความเชื่อมั่นว่าบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า มีความสามารถ ที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ให้ตรงกับปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “การเรียนดี   กิจกรรมเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม”   และคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า   “การเรียนดี  กิจกรรมเด่น  สุภาพ  สะอาด  มารยาทดี”   โรงเรียนศรีสุวิชยังมีความเชื่อมั่นอีกว่า  นักเรียนทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของมนุษยชาติ    เมื่อเข้ามาอยู่ร่วมกันในสังคมของโรงเรียนศรีสุวิชแล้ว  บุคลากรครูทุกคนต่างมีความรัก  ความปรารถนาดี  ให้ความอบอุ่นและดูแลนักเรียนขเองเราในบรรยากาศเป็นกันเอง   เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน  มีความเอื้ออาทรต่อกัน   มีจิตสำนึกรักองค์กรของตนเอง   มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติส่วนรวม   รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคมอีกด้วย และนักเรียนโรงเรียนศรีสุวิชจะเป็นผู้ที่มีความรู้ คู่ คุณธรรม  มีความสุภาพ  มีมารยาทดี  มีจิตสาธารณะ  และนำความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียนไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง สังคม   และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

โรงเรียนได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในทุกๆด้าน พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ในการจัดประสบการณ์ และ จัดการเรียนการสอนในกับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ สามารถใช้สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ ที่ทันสมัย ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและคุณภาพทางวิชาการ  ให้ผู้เรียนมีความรู้ดี   มีความสามารถ มีศักยภาพ  พัฒนาระบบการวัดผล ประเมินผล พัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน  ยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบวัดประเมินผลระดับชาติ  พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนมากที่สุด  พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียน  งานธุรการ-การเงิน  การต้อนรับ  จัดสรรบุคลากรให้ตรงตามความสามารถและความถนัด ทำงานอย่างมีความสุข

 

 

วิสัยทัศน์

       โรงเรียนศรีสุวิชมุ่งสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่เข้มแข็งมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเป็นระบบ มุ่งมั่น ความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา การประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“เก่งความรู้ คู่คุณธรรม นำความคิด ศรีสุวิช รู้ถูกผิด จิตประภัสสร ”

 

คติพจน์โรงเรียน(CORE VALUES)
“การเรียนดี กิจกรรมเด่น สุภาพ สะอาด มารยาทดี”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

          “การเรียนดี กิจกรรมเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม”  
  การเรียนดี หมายรวมถึง


เทคโนโลยีก้าวหน้าวิชาการทันสมัยกระบวนการเรียนรู้ก้าวไกล

าษาไทยให้แตกฉาน

 
  กิจกรรม หมายรวมถึง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รักษาวัฒนธรรมความเป็นไทย  
  เปี่ยมคุณธรรม หมายรวมถึง

มารยาทงดงาม ไหว้สวย นอบน้อม อ่อนน้อมถ่อมตน กตัญญูรู้คุณ มีเมตตา

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ 

 

พันธกิจสถานศึกษา

1. โรงเรียนและบุคลากรพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนบุคลิกภาพ
2. โรงเรียนและบุคลากรปลูกฝังค่านิยม รักความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
3. โรงเรียนและบุคลากรส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาการ โดยให้มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดี
4. โรงเรียนส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้นำการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
5. โรงเรียนและบุคลากรสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ

 

 

 

Visitors: 90,337